Baza wyzwań

Identyfikujemy problemy społeczne i gospodarcze, a ich rozwiązywanie wspólnie z zespołami interdyscyplinarnymi to nasze wyzwania. Z racji branżowej specjalizacji Smart City wiele problemów zgłaszają nam partnerzy samorządowi. Są i takie, które ustalamy w wyniku własnego wywiadu, a część to pomysły, z którymi przychodzą do nas energiczne osoby – przyszli członkowie zespołów. Każdy przypadek badamy indywidualnie pod kątem faktycznego zapotrzebowania i potencjału rynkowego, innowacyjnego charakteru oraz organizacyjnych i finansowych możliwości realizacji. Tak powstaje baza wyzwań.

Inteligentna platforma komunikacji mobilnej z mieszkańcami.

Stan:

Opracowanie technologii szybkiego wykrywania źródeł niskiej emisji wpływającej na zjawisko smogu, tworzenia na tej bazie żywej mapy oraz alarmowania służb.

Stan:

Brak kompleksowego narzędzia do zarządzania ofertą turystyczno-rehabilitacyjną.

Stan:

Niezadowalający mechanizm poboru wszelkiego rodzaju należności.

Stan:

Wyrównanie szans dzieci głuchych i niedosłyszących w nauce muzyki i tańca.

Stan:

Usprawnienie skanowania i opisywania operatów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

Stan:

Synchronizacja baz danych wszystkich podmiotów wydających uprawnienia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne.

Stan:

System poboru opłat za korzystanie z przystanków.

Stan:

Bieżąca aktualizacja danych dotyczących sytuacji zaistniałych w terenie, tworzenie danych historycznych jako podstawa wsparcia procesów decyzyjnych JST.

Stan:

Konieczność integracji systemu monitorowania Strategii Rozwoju Miasta (SRM) i Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) oraz korelacja tych systemów z budżetem miasta (BM).

Stan:

System wspomagania zarzadzania publicznym transportem zbiorowym.

Stan:

Stworzenie zestawu narzędzi informatycznych i sensorów mających na celu monitorowanie jakości powietrza przez badanie takich parametrów jak: SO2, NO2, CO2, PM10, PM2,5, O3 (ozon), C6H6 (benzen), C₂₀H₁₂ (Benzo(a)piren).

Stan:

Brak zintegrowanego systemu służącego do kompleksowej realizacji zadań powiatu w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy zapewnieniu kontroli organu nad procesem życia systemu i jakości realizowanych z jego wykorzystaniem zadań.

Stan:

Brak zintegrowanego systemu informacji o parkingach oraz inteligentnego sterowania ruchem i monitoringu przypadków parkowania w miejscach zastrzeżonych.

Stan:

Brak mechanizmów kompleksowo wspierających mieszkańców gotowych zaangażować się w proces kształtowania rozwoju miasta co powoduje, że istotny odsetek (ponad 60%) projektów zgłaszanych przez mieszkańców w dostępnych formach partycypacji społecznej nie może zyskać poparcia organu wykonawczego.

Stan:

Monitoring zanieczyszczeń środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych działań na rozwój miasta.

Stan:

Stworzenie kompleksowego narzędzia ICT na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.

Stan:

Ożywienie społeczno-gospodarcze zabytkowej starówki.

Stan:

Nadmierne zużycie energii cieplnej w wyniku braku możliwości monitorowania optymalnej temperatury w pomieszczeniach użyteczności publicznej i sterowania nią w sposób dynamiczny.

Stan:

Potrzeba monitorowania zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta.

Stan:

Spółka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna nie posiada narzędzia umożliwiającego konsolidację informacji z różnych działów i różnych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych) wspierającego realizację procesów zachodzących na będącej w jej władaniu sieci. Problemem jest utrzymywanie oraz udostępnianie danych o inwestycjach, planowanych remontach oraz o awariach i co najważniejsze brak obecnie systemu pozwalającego na szeroko rozumianą współpracę z firmą eksploatującą.

Stan:

Brak narzędzia wspierającego komunikację pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego a jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Stan:

Brak kompleksowej zarządczej informacji o stanie realizacji projektów w mieście w tym brak narzędzia do monitorowania realizacji e-strategii (Zarządzanie strategiczne i operacyjne projektami).

Stan:

Brak narzędzia do skutecznego monitorowania realizacji inwestycji prowadzonych celem poprawy jakości powietrza, zwiększenia udziału zastosowania odnawialnych źródeł energii w energetyce cieplnej, poprawy warunków cieplnych budynków mieszkalnych oraz ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody opadowej w miejscu jej występowania.

Stan:

Masz pomysł na kolejne wyzwanie? Liczymy na Twoje zgłoszenie! To pierwszy krok do rozpoczęcia współpracy.

Baza wyzwań

Identyfikujemy problemy społeczne i gospodarcze, a ich rozwiązywanie wspólnie z zespołami interdyscyplinarnymi to nasze wyzwania. Z racji branżowej specjalizacji Smart City wiele problemów zgłaszają nam partnerzy samorządowi. Są i takie, które ustalamy w wyniku własnego wywiadu, a część to pomysły, z którymi przychodzą do nas energiczne osoby – przyszli członkowie zespołów. Każdy przypadek badamy indywidualnie pod kątem faktycznego zapotrzebowania i potencjału rynkowego, innowacyjnego charakteru oraz organizacyjnych i finansowych możliwości realizacji. Tak powstaje baza wyzwań.

Inteligentna platforma komunikacji mobilnej z mieszkańcami.

Stan:

Opracowanie technologii szybkiego wykrywania źródeł niskiej emisji wpływającej na zjawisko smogu, tworzenia na tej bazie żywej mapy oraz alarmowania służb.

Stan:

Brak kompleksowego narzędzia do zarządzania ofertą turystyczno-rehabilitacyjną.

Stan:

Niezadowalający mechanizm poboru wszelkiego rodzaju należności.

Stan:

Wyrównanie szans dzieci głuchych i niedosłyszących w nauce muzyki i tańca.

Stan:

Usprawnienie skanowania i opisywania operatów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK).

Stan:

Synchronizacja baz danych wszystkich podmiotów wydających uprawnienia na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne.

Stan:

System poboru opłat za korzystanie z przystanków.

Stan:

Bieżąca aktualizacja danych dotyczących sytuacji zaistniałych w terenie, tworzenie danych historycznych jako podstawa wsparcia procesów decyzyjnych JST.

Stan:

Konieczność integracji systemu monitorowania Strategii Rozwoju Miasta (SRM) i Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) oraz korelacja tych systemów z budżetem miasta (BM).

Stan:

System wspomagania zarzadzania publicznym transportem zbiorowym.

Stan:

Stworzenie zestawu narzędzi informatycznych i sensorów mających na celu monitorowanie jakości powietrza przez badanie takich parametrów jak: SO2, NO2, CO2, PM10, PM2,5, O3 (ozon), C6H6 (benzen), C₂₀H₁₂ (Benzo(a)piren).

Stan:

Brak zintegrowanego systemu służącego do kompleksowej realizacji zadań powiatu w zakresie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy zapewnieniu kontroli organu nad procesem życia systemu i jakości realizowanych z jego wykorzystaniem zadań.

Stan:

Brak zintegrowanego systemu informacji o parkingach oraz inteligentnego sterowania ruchem i monitoringu przypadków parkowania w miejscach zastrzeżonych.

Stan:

Brak mechanizmów kompleksowo wspierających mieszkańców gotowych zaangażować się w proces kształtowania rozwoju miasta co powoduje, że istotny odsetek (ponad 60%) projektów zgłaszanych przez mieszkańców w dostępnych formach partycypacji społecznej nie może zyskać poparcia organu wykonawczego.

Stan:

Monitoring zanieczyszczeń środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych działań na rozwój miasta.

Stan:

Stworzenie kompleksowego narzędzia ICT na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy.

Stan:

Ożywienie społeczno-gospodarcze zabytkowej starówki.

Stan:

Nadmierne zużycie energii cieplnej w wyniku braku możliwości monitorowania optymalnej temperatury w pomieszczeniach użyteczności publicznej i sterowania nią w sposób dynamiczny.

Stan:

Potrzeba monitorowania zagrożeń mających wpływ na stan środowiska w mieście i badanie wpływu podejmowanych decyzji na zrównoważony rozwój miasta.

Stan:

Spółka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna nie posiada narzędzia umożliwiającego konsolidację informacji z różnych działów i różnych źródeł (wewnętrznych i zewnętrznych) wspierającego realizację procesów zachodzących na będącej w jej władaniu sieci. Problemem jest utrzymywanie oraz udostępnianie danych o inwestycjach, planowanych remontach oraz o awariach i co najważniejsze brak obecnie systemu pozwalającego na szeroko rozumianą współpracę z firmą eksploatującą.

Stan:

Brak narzędzia wspierającego komunikację pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego a jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Stan:

Brak kompleksowej zarządczej informacji o stanie realizacji projektów w mieście w tym brak narzędzia do monitorowania realizacji e-strategii (Zarządzanie strategiczne i operacyjne projektami).

Stan:

Brak narzędzia do skutecznego monitorowania realizacji inwestycji prowadzonych celem poprawy jakości powietrza, zwiększenia udziału zastosowania odnawialnych źródeł energii w energetyce cieplnej, poprawy warunków cieplnych budynków mieszkalnych oraz ochrony zasobów wodnych, poprzez retencję i wykorzystywanie wody opadowej w miejscu jej występowania.

Stan:

Masz pomysł na kolejne wyzwanie? Liczymy na Twoje zgłoszenie! To pierwszy krok do rozpoczęcia współpracy.